Basil & Pork Stir Fry (My take on Thai dish Pad Grapow)